วันนี้เพื่อนส่งเมลมาให้ฉบับหนึ่ง หัวข้อก็คือ "คุณอ่านได้มั้ย"
พออ่านแล้วรู้สึกสนุกดี ว่า....เอ้ !! แปลกจังเลย นี่เราก็ยังอ่านมันได้นี่หน่า แม้เหมือนจะงง ไม่เข้าใจ
แล้วทำให้เกิดข้อคิดบางอย่างขึ้นมา ท่ามการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่ดูสับสนอลหม่านวุ่นวายในยุคปัจจุบันนี้
ไม่รู้ว่าคุณเคยอ่านหรือยัง  แต่เอาล่ะ  เราไปอ่านกันดู ดูสิว่าคุณอ่านมันได้มั้ย แล้วค่อยมาคุยกันต่อ


ณุอาน่ได้มยั้

ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้
คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอสวคมรเลยนะ
คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ
มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แล่หะที่อาน่ได้
 
ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า
ฉนัเข้าใจสงิ่ที่ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้
มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยน
ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จด ก่าลวว่า
 
มนัไม่สคำญเลยว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่
มนัสคำญแค่ว่า ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำ
นนั้อู่ยในตนำแห่งที่ถกูตอ้ง ที่เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไร
คณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่มีปหญัา
 
ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้
ไม่ได้อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย
แต่อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ
สดุยอดเลยใช่มยั้ล่ะ...ใช่เลย
แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ
ถ้าคณุอาน่บควาบมนี้ได้ ชว่ยสง่ตอ่หอน่ยนะ
 
ฉะนั้น ความสับสันวุ่นวายไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราไปต่อไม่ได้ และเราไม่ควรจะวิตกจริตกับสิ่งต่างๆที่ประดังประดาถ่าโถมเข้ามาในชีวิตจน เกินเหตุ

จงเผชิญกับมันเถิด แล้วคุณจะรู้ว่า
คุณสามารถอ่านปัญหาที่ดูงงงวยได้ไม่ยาก และสามารถเผชิญหน้ามันต่อไปได้ และไปจนถึงความสำเร็จ
ใช่.....คุณยังไหว.....และคุณอ่านมันได้
 
ที่มา : FW เมล์ครับผม ลองเล่นดูแล้วก็แปลกดี เผื่อบางคนยังไม่เคยเล่น

Comment

Comment:

Tweet

555+

อ่านได้

แต่รู้สึก

มึนหัว และ หงุดหงิด มากๆอะ

^___T
อ่านได้นะ ถ้าไม่จ้องมาก แบบอ่านผ่านๆๆไปเลย งงมั้ย

นั่นแหละเนอะ ความวุ่นวาย สับสน ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ยากเสมอไป เห็นด้วยนะคะdouble wink

#6 By >Nu...Nan on 2009-11-20 20:23

อ่านได้ แต่ตาลายง่า
ปวดหัวเลย โอ้ว...

#5 By Silver_Moony on 2009-11-20 19:42

อ่านได้open-mounthed smile

#4 By wesong on 2009-11-20 19:35

สบสนเล็กน้อยembarrassed surprised smile

#3 By ppangg on 2009-11-20 19:18

อ่านได้ แต่ตาลายหน่อยๆ sad smile

#2 By elRion on 2009-11-20 16:48

เราก็อ่านได้แหละ ฮ่าๆ
big smile

#1 By จูน (203.131.208.115) on 2009-11-20 16:45